460
         
I Home I 로그인 I 회원가입 I Site Map I
 
예손교회 교역자 소개
 
故 정문호
원로목사
신성수
담임목사
010-7535-0747
sungsoo.shin@gmail.com
 
한영우
부목사
행정
010-6526-1823
mlnamja@naver.com
석용준
교육목사
유초등부·중고등부
010-7425-8779
 
.
.
청년부
김길성
협동목사
 

 

 

 

Copyrightⓒ 2004 Yeson Church. All Rights Reserved.
서울 서초구 방배중앙로 27(방배2동 977-18) / TEL:3471-0747,8 / FAX:3471-0749